تولید لوازم پلیمری

سهم ۱.۵ درصدی صنایع پلیمری و پلاستیکی از تولید ناخالص داخلی

عضو هیئت مدیره انجمن صنایع پلیمر ایران گفت: ارزش آفرینی ۷۵ هزار میلیارد تومانی این صنعت و اشتغالزایی ۹۵۰ هزار نفری آن خبر داد و گفت: این صنعت اشتغالزاترین صنعت کشور محسوب می شود. به نقل از انجمن ملی...